Skip to content

Algemene voorwaarden ProExc BV

Hieronder de algemene voorwaarden van ProExc B.V.

Artikel 1. Definities

 1. ProExc: de besloten vennootschap, statutair gevestigd te Blaricum, alsmede alle natuurlijke en rechtspersonen die opereren onder de handelsnaam ProExc BV, hierna te noemen: ProExc, welke op basis van overeenkomsten van opdracht, gesloten met opdrachtgever, werkzaamheden door haar medewerkers doet uitvoeren ten behoeve van opdrachtgevers.
 2. Medewerker: de natuurlijke- en rechtspersoon die een (arbeids)overeenkomst aangaat of is aangegaan met ProExc ten behoeve van het uitvoeren van opdrachten bij de opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst van opdracht aangaat of is aangegaan met ProExc.
 4. Opdracht/overeenkomst: de tussen ProExc en opdrachtgever overeengekomen overeenkomst van opdracht ten behoeve van opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen ProExc en opdrachtgever betreffende door ProExc ten behoeve van opdrachtgever verrichtte of te verrichten werkzaamheden, daaronder begrepen aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van ProExc.
 2. Voorwaarden van opdrachtgever c.q. afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden hebben slechts rechtskracht, indien deze door opdrachtgever en ProExc schriftelijk zijn aanvaard en bevestigd.

Artikel 3. Offerte en totstandkoming overeenkomst

 1. Ieder door ProExc gedaan aanbod tot het doen uitvoeren van een opdracht blijft geldig gedurende een termijn van 14 dagen na de datum van de desbetreffende offerte, tenzij in of in verband met die offerte uitdrukkelijk een andere geldigheidstermijn is genoemd of is bepaald dat het aanbod vrijblijvend is gedaan.
 2. Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij ProExc mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan ProExc verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 3. De overeenkomst tussen ProExc en de opdrachtgever (“de opdracht”) komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen:
  a. hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een door ProExc gedaan aanbod door opdrachtgever mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard;
  b. hetzij, indien een opdrachtbevestiging of overeenkomst wordt toegestuurd, op het moment waarop ProExc de aan opdrachtgever toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging of overeenkomst heeft terugontvangen, dan wel op het moment dat opdrachtgever de opdrachtbevestiging of overeenkomst mondeling of schriftelijk en ongewijzigd heeft aanvaard;
  c. hetzij, indien de door opdrachtgever verstrekte opdracht wel of niet is voorafgegaan door een aanbod van ProExc, op het moment waarop met de uitvoering van die opdracht een aanvang is gemaakt, bijvoorbeeld doordat door opdrachtgever de medewerker van ProExc daadwerkelijk tewerk is gesteld.
 4. Het staat ieder der partijen niettemin vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze en/of een ander tijdstip is tot stand gekomen.

Artikel 4. Annulering van de opdracht

 1. De opdracht kan door de opdrachtgever tot uiterlijk één maand voor aanvang van de opdracht zonder kosten worden geannuleerd. Indien een opdracht korter dan één maand voor aanvang wordt geannuleerd, is opdrachtgever verplicht een termijn van 1 maand aan ProExc te betalen. Indien de opdracht korter dan één maand voor aanvang wordt geannuleerd, is opdrachtgever verplicht de tot aan het moment van opzegging door ProExc gemaakte (project)kosten aan laatstgenoemde te vergoeden. Tot de (project)kosten behoort in dit geval bijvoorbeeld ook de gevolgschade, zijnde de kosten die ProExc moet betalen aan de reeds ingeschakelde medewerker(s), dan wel inhuur van derden, die de opdracht ten behoeve van de opdrachtgever zou gaan vervullen.
 2. De opdracht kan door ProExc tot uiterlijk één maand voor aanvang van de opdracht worden geannuleerd. ProExc kan een opdracht korter dan één maand voor aanvang annuleren indien er sprake is van ontslag met onmiddellijke ingang dan wel opzegging van de (arbeids)overeenkomst
  door de medewerker zelf die voorzien is de opdracht uit te voeren, of door ProExc of wegens andere gewichtige redenen. ProExc zal zich inspannen om, in goed overleg met opdrachtgever, zo spoedig mogelijk voor vervanging zorg te dragen. In geval van gewichtige redenen, opzegging van de (arbeids)overeenkomst door de medewerker zelf of door ProExc, alsmede in geval van onmiddellijke beëindiging van de (arbeids)overeenkomst door de medewerker zelf of door ProExc, is ProExc nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, daaronder begrepen bedrijfsschade / gevolgschade van opdrachtgever, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van ProExc.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

 1. ProExc zal de opdracht uitvoeren met behulp van medewerkers, die hun werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zullen verrichten. ProExc is vrij in de keuze van deze medewerkers en selecteert deze aan de hand van de aan ProExc bekende hoedanigheden en kundigheden van de beschikbare medewerkers enerzijds en van de door de opdrachtgever aan ProExc verstrekte inlichtingen betreffende de te verrichten werkzaamheden anderzijds.
 2. Bij afwezigheid van een medewerker van ProExc, anders dan in geval van tussen de opdrachtgever en de medewerker afgesproken vakantiedagen, voor een periode langer dan 3 weken zal ProExc zich inspannen om, in goed overleg met opdrachtgever, voor vervanging te
  zorgen.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om een medewerker van ProExc te betrekken bij andere dan de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden, anders dan na overleg met en goedkeuring van ProExc.
 4. ProExc zal de krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden met de zorg van een goede opdrachtnemer uitvoeren. Zij staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat en eventueel overeengekomen termijnen gelden niet als fatale termijnen.

Artikel 6. Wijzigen van de opdracht

 1. De opdrachtgever is gerechtigd de aard of de omvang van de opdracht in redelijkheid te wijzigen, echter niet eerder dan na voorafgaand overleg met en schriftelijke instemming van ProExc.
 2. ProExc zal binnen 10 werkdagen na een in het vorige lid bedoelde wijziging schriftelijk aan de opdrachtgever mededelen welke consequenties de wijziging heeft met betrekking tot de in te zetten personen, de te verwachten uitbreiding of vermindering van de te besteden tijd per medewerker en de van toepassing zijnde tarieven.
 3. Bij vermindering van werkzaamheden, resp. van de te besteden tijd per medewerker, zal deze met inachtneming van een termijn van 30 dagen einde maand verrekend worden.

Artikel 7. Vervangen medewerker

 1. ProExc kan medewerkers te allen tijde na overleg met de opdrachtgever vervangen.
 2. Indien door een medewerker in strijd met bij de opdrachtgever gebruikelijke huisregels is gehandeld of op enige andere wijze het vertrouwen van de opdrachtgever is geschonden, zal direct overleg plaatsvinden met ProExc zodat deze adequate maatregelen kan nemen. Een en ander afhankelijk van de zwaarte van de tekortkoming of omissie.

Artikel 8. Duur van de overeenkomst van opdracht

 1. De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan voor en zal voltooid zijn na de in de overeenkomst overeengekomen duur met dien verstande dat het in artikel 14 en 15 bepaalde kan resulteren in een eerdere beëindiging dan door partijen voorzien in de overeenkomst. Voor zover geen contractsduur in de overeenkomst is opgenomen, is de overeenkomst tussen opdrachtgever en ProExc aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. ProExc en opdrachtgever zijn bevoegd na aanvang van de opdracht wegens een gewichtige reden de overeenkomst door tussentijdse opzegging te beëindigen. Er geldt dan een opzegtermijn van tenminste 20 werkdagen wegens gewichtige, onverwijld aan de wederpartij medegedeelde reden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Het niet in acht nemen van de overeengekomen opzegtermijn verplicht de opdrachtgever tot het betalen aan ProExc van een vergoeding gelijk aan het tarief, dat ProExc over de overeengekomen opzegtermijn aan de opdrachtgever in rekening zou hebben gebracht.
 3. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst kan ook plaatsvinden ingevolge het bepaalde in artikel 14 en 15.
 4. In geval van (tussentijdse) opzegging van de overeenkomst door ProExc, is ProExc nimmer aansprakelijk voor directe en indirecte schade, daaronder begrepen bedrijfsschade / gevolgschade van opdrachtgever, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van ProExc.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

 1. De rechten met betrekking tot alle (geestes-)producten, die door ProExc in het kader van de opdracht worden gebruikt –waaronder begrepen analyses, modellen, overzichten, programmatuur, technieken e.d. of die het resultaat zijn van de door ProExc krachtens de opdracht verrichte
  werkzaamheden –waaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen, plannen e.d.- berusten uitsluitend bij ProExc, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.
 2. Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ProExc niet bevoegd tot openbaarmaking, wijziging of vermenigvuldiging van de in artikel 9.1 bedoelde producten, noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten bestemd zijn. Dit verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.

Artikel 10. Projectkosten

De projectkosten verbonden aan een opdracht, worden per overeenkomst van opdracht vastgelegd. Deze projectkosten zijn gebaseerd op gewerkte tijd, eventueel vermeerdert met overeengekomen reis-, verblijf- en onkostenvergoedingen. De projectkosten worden verschuldigd naarmate de werkzaamheden zijn verricht. De verschuldigdheid van de projectkosten is niet afhankelijk van de resultaten van de krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden.

Artikel 11. Facturering, betaling en zekerheid

 1. Facturering vindt wekelijks achteraf plaats.
 2. Opdrachtgever zal elke, door ProExc in het kader van de tussen ProExc en opdrachtgever gesloten overeenkomst, wekelijks ingediende factuur voldoen binnen 7 dagen na factuurdatum door overschrijving op de rekening van ProExc, zonder aftrek, korting of verrekening.
 3. Bezwaren tegen juistheid van een factuur dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum gemotiveerd bij ProExc te zijn ingediend.
 4. Het doen van betalingen door opdrachtgever aan medewerkers van ProExc levert geen grond op voor schulddelging en/of schuldvergelijking.
 5. Onverminderd enig overig recht van ProExc zal opdrachtgever bij geen of niet tijdige betaling van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn en is een rente verschuldigd van 1% per maand (of een deel daarvan) dat de betaling te laat plaatsvindt. Opdrachtgever zal in dat geval eveneens verplicht zijn aan ProExc de in redelijkheid door haar gemaakte incassokosten te vergoeden.
 6. ProExc is ten alle tijde bevoegd van opdrachtgever een redelijke voorschotbetaling dan wel (aanvullende) zekerheid voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen te verlangen. Indien opdrachtgever nalaat het verlangde voorschot te betalen of de verlangde zekerheid te stellen, is ProExc bevoegd de (verdere) uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan ProExc uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 12. Aansprakelijkheid ProExc

 1. Indien en voor zover op ProExc enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot een (deel van het) bedrag van maximaal de waarde van hetgeen ProExc heeft geleverd, respectievelijk de (deel)waarde van de factuur die betrekking heeft op het verrichten van de opdracht, waarin de oorzaak van de schade is gelegen, exclusief BTW, per schadegeval of samenhangende reeks van gevallen. De eventueel door ProExc aan opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van ProExc in voorkomend geval door verzekering is gedekt. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van ProExc. Onder ProExc zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen haar medewerkers.
 2. Indien zich meerdere schadegevallen voordoen bij de uitvoering van een project wordt dit aangemerkt als een samenhangende reeks schadegevallen.
 3. Eén ieder is verplicht om binnen alle redelijkheid en billijkheid mee te werken aan het voorkomen en minimaliseren van schade.
 4. Voor schade veroorzaakt door het opvolgen van aanwijzingen van de opdrachtgever, zijn medewerkers en/of hulppersonen dan wel door het werken met zaken, medewerkers en/of hulppersonen van de opdrachtgever, een en ander in de ruimste zin van het woord, is ProExc niet aansprakelijk, tenzij deze schade (mede) is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van medewerkers van ProExc.
 5. De opdrachtgever vrijwaart ProExc voor alle aanspraken van derden terzake van door deze(n) te lijden schade uit welke oorzaak dan ook.

Artikel 13. Medewerkeraansprakelijkheid in geval van ter beschikkingstelling aan opdrachtgever op interim-basis

 1. De opdrachtgever heeft in het kader van de opdracht de volledige zeggenschap en instructiebevoegdheid over de medewerker van ProExc. De opdrachtgever draagt de verantwoording over alle handelingen van de medewerker en over alle door of mede door deze medewerker tot stand gebrachte werken, gedurende de periode dat de medewerker aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld. De opdrachtgever vrijwaart ProExc voor alle aanspraken ter zake.
  ProExc is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door de medewerker gedurende de tijd dat deze aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld, tenzij deze schade (mede) is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van de medewerker van ProExc.
 2. De opdrachtgever staat in voor de zorg voor arbeidsomstandigheden en arbeids- en rusttijden als ware de medewerker zijn eigen medewerker.
 3. Voorafgaand aan de opdracht stelt de opdrachtgever ProEc in kennis van eventuele bijzondere gevaren en/of risico’s die aan de opdracht verbonden zijn.
 4. Op verzoek van ProExc en/of de medewerker is de opdrachtgever verplicht een afschrift van de meest recente risico-inventarisatie en –evaluatie ter hand te stellen.
 5. De opdrachtgever is tegenover ProExc verplicht om de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee de werkzaamheden wordt verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de medewerker in de uitoefening van de werkzaamheden schade lijdt.
 6. In geval van een aan de medewerker overkomen bedrijfsongeval en/of beroepsziekte ten tijde van of in verband met de uitoefening van de opdracht draagt de opdrachtgever ervoor zorg dat terzake een rapport wordt opgemaakt waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van ongevallen als waarom het in het gegeven geval gaat.
 7. De opdrachtgever vrijwaart ProExc voor eventuele vorderingen die door de medewerker ex artikel 7:658 en/of 7:611 BW tegen ProExc worden ingesteld, verband houdende met bedrijfsongevallen en/of beroepsziekten aan de medewerker overkomen ten tijde van of in verband met de uitoefening van de opdracht.
 8. De opdrachtgever vrijwaart ProExc voor eventuele vorderingen die door de medewerker uit hoofde van enig artikel strekkende tot waarborging van gelijke behandeling en/of voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid op welke grond dan ook, tegen ProExc worden ingesteld, daaronder begrepen (maar niet daartoe beperkt) victimisatie, de medewerker ten tijde van of in verband met de uitoefening van de opdracht betreffend.
 9. De opdrachtgever is gehouden de overlijdensuitkering ex artikel 7:674 BW, voor het geval ProExc die is verschuldigd in verband met een bedrijfsongeval en/of beroepsziekte aan de medewerker overkomen ten tijde van of in verband met de uitoefening van de opdracht, volledig aan ProExc te vergoeden.

Artikel 14. Faillissement, surseance van betaling en liquidatie/overname

In geval van aanvraag van faillissement, aanvraag van surseance van betaling of hele of gedeeltelijke overname of liquidatie van ProExc of opdrachtgever wordt de desbetreffende partij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is de wederpartij gerechtigd, hetzij –verdere- uitvoering van de opdracht op te schorten, hetzij deze zonder rechterlijke tussenkomst geheel of ten dele ontbonden te verklaren, onverminderd het overige aan de wederpartij toekomende recht, waaronder het recht volledige betaling en/of schadevergoeding te vorderen. Voorts wordt in die gevallen hetgeen de wederpartij overigens van opdrachtgever te vorderen heeft, terstond opeisbaar.

Artikel 15. Overmacht

In geval van niet toerekenbare tekortkoming van ProExc worden alle verplichtingen van ProExc en/of opdrachtgever opgeschort. Partijen zullen alsdan overleggen om tot een voor beiden acceptabele situatie c.q. aanpassing van de overeenkomst te komen. Mocht er geen acceptabele situatie c.q. aanpassing bereikt worden, dan hebben ProExc en opdrachtgever het recht om de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een –alle relevante omstandigheden in aanmerking genomen- redelijke termijn, welke tenminste een maand dient te belopen. In geval van overmacht is ProExc niet schadeplichtig.

Artikel 16. Geheimhouding

ProExc en opdrachtgever erkennen het confidentiële karakter van alle uit hoofde van hun relatie verkregen informatie, behoudens algemeen bekende en/of voor ieder toegankelijke informatie.
ProExc zal deze vertrouwelijkheid ook met haar medewerkers schriftelijk overeenkomen.

Artikel 17. Overname personeel

 1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede gedurende een periode van 12 maanden daarna, zullen partijen geen medewerkers van elkaar in dienst nemen of anderszins direct dan wel indirect voor zichzelf of voor een groepsmaatschappij van een opdrachtgever laten werken, tenzij met schriftelijke voorafgaande toestemming van de andere partij en eerst na afronding van de overeenkomst en nadat een vergoeding van 3 bruto maandsalarissen zal zijn voldaan.
 2. Ook indien de opdrachtgever met een (door ProExc voorgedragen) medewerker rechtstreeks, indirect of middels derden een arbeidsverhouding na afronding van de overeenkomst is aangegaan, zal de opdrachtgever aan ProExc een vergoeding van 3 bruto maandsalarissen betalen. Voornoemde som is ineens en onmiddellijk opeisbaar.
 3. Partijen zullen geen ex-medewerkers van elkaar rechtstreeks of via derden werkzaamheden laten verrichten, in dienst nemen of anderszins direct dan wel indirect voor zich laten werken gedurende een periode van 12 maanden nadat het dienstverband van deze medewerker met een van de partijen is beëindigd, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij.

Artikel 18. Verbod op doorlenen en tewerkstelling in het buitenland

 1. Opdrachtgever zal zelf geen medewerkers van ProExc ter beschikking stellen aan derden, behoudens schriftelijke toestemming van ProExc.
 2. Opdrachtgever zal geen medewerkers van ProExc buiten Nederland te werk stellen, zonder daartoe schriftelijk toestemming te hebben verkregen van ProExc.

Artikel 19. Overdracht rechten en plichten

Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. De andere partij is gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te stellen.

Artikel 20. Vrijwaring

ProExc garandeert opdrachtgever de sociale verzekeringspremies, loonbelastingen en premieheffingen volksverzekeringen van de bij opdrachtgever in het kader van de opdracht ter beschikking gestelde medewerkers, aan de relevante instanties te voldoen. ProExc vrijwaart de opdrachtgever voor eventuele vorderingen die door de relevante instanties met betrekking tot het hierboven omschreven worden ingesteld.

Artikel 21. Reclames

 1. Opdrachtgever is gehouden reclames met betrekking tot de door ProExc verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag schriftelijk aan ProExc kenbaar te maken binnen veertien dagen na de verzenddatum van hetgeen naar aanleiding waarvan hij wenst te reclameren, dan wel onverwijld nadat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren heeft ontdekt. In het laatste geval dient opdrachtgever aan te tonen dat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens reclames als in artikel 21.1 bedoeld.
 3. Indien en voor zover opdrachtgever naar het oordeel van ProExc terecht reclameert, is ProExc bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te laten verbeteren dan wel opnieuw te laten verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde honorarium te restitueren zonder verdere uitvoering aan de opdracht te geven.
 4. Indien opdrachtgever niet binnen de door artikel 21.1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, terzake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

Artikel 22. Vervaltermijn

Onverminderd het bepaalde in artikel 21 is opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat ProExc de opdracht niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks –tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 21.1 is gebeurd- onverwijld schriftelijk aan ProExc kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

Artikel 23. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Alle rechtsverhoudingen tussen ProExc en opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands Recht.
 2. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen ProExc en opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waarbinnen ProExc is gevestigd, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Artikel 24. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. ProExc is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door ProExc gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens opdrachtgever vanaf 30 dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan ProExc
  te kennen geeft tegen deze wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen partijen geldig tot de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland.
Ons privacy beleid is hier te downloaden

Contact opnemen

Play Video